post

Правителството предлага за одобриние промени в Закона за опазване на земеделските земи, насочени основно към облекчаване на физическите и юридическите лица при провеждане на процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране или на трасета и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.

Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се изисква за изграждането на обекти, които са с много малка площ или такива, които като цяло не засягат основните функции на земята. За облекчаването на режима се предлага без промяна на предназначението в земеделски земи да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструкура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв. м. С цел намаляване на административната тежест се предлага промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет да се извършва без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Предвидено е отпадане на необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране поради факта, че при тяхното преминаване/прокарване не се засяга съществено земеделската земя и не се променя нейното предназначение.

С изменение на чл. 40 от Закона за опазване на земеделските земи се цели създаване на правна възможност на Комисията за земеделските земи да отложи промяна на предназначението на земеделска земя за даден обект, когато при обсъждането възникнат въпроси за доизясняване. Въвеждането на тази възможност е продиктувано от факта, че лицата, в чиято полза е постановено решението за утвърждаване на площадка за проектиране, следва да внесат искане за промяна на предназначението в едногодишен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на площадка, се казва в съобщение на МС.

Налице е немалък срок между влизане в сила на решението за утвърждаване на площадка и внасяне на искане за промяна на предназначението, в който е възможно да възникнат нови факти и обстоятелства, изискващи обстойна проверка. Нормативно се регламентира и правомощието на Комисията за земеделските земи да обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника за прилагане на закона.

Предлага се, с цел уеднаквяване на реда за оспорване на решенията на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделски земи и за утвърждаване на площадки и/или трасета, те да подлежат на оспорване пред Върховен административен съд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *