post

Eкип на Българската агенция за инвестиции (БАИ) подготвя законодателни промени, за да се подобри и ускори сертифицирането на индустриални зони или технологични паркове. С предлаганите промени в правилника за приложение на Закона за насърчаване на инвестициите ще бъдат опростени самите процедури, пише infostock, позовавайки се на интервю на Христо Етрополски, директор на Дирекция „Секторно инвестиционно обслужване” на БАИ.

В момента с оглед на опростяване на процедурата се подготвят промени в правилника за приложение на Закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на тази законодателна инициатива е да се подават по-малко документи от една страна и от друга страна по-лесно да се сертифицират индустриални зони или технологични паркове, коментира Етрополски. По думите му сега държавата стимулира инвестициите в сектор „Транспорт и логистика” по два начина – директно и индиректно. Директните стимули са по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за корпоративното подоходно облагане, а индиректните са свързани с подобряване на бизнес средата, както и с инвестициите в развитието на инфраструктурата.

„Конкретно по Закона за насърчаване на инвестициите, ако инвестиционният проект, отговаря на условията за сертифициране, той получава сертификат клас „А”, „Б” или ако е над 100 млн. и създава над 200 работни места, се сертифицира като приоритетен инвестиционен проект и в този случай инвеститорът ползва редица насърчителни мерки”, обясни Етрополски.

Сред нефинансовите или още административните мерки са индивидуално административно обслужване, ускорено административно обслужване. Финансовите мерки включват предоставянето на възможност за изграждане на елементи от техническата инфраструктура до границите на обекта. По думите на Етрополски, съществува възможност средства от държавния бюджет да бъдат отпуснати за изграждането на подобна инфраструктура.

Инвеститорът може още частично да възстанови разходите си, за квалификация, обучение и преквалификация на наетия персонал. „Сравнително нова насърчителна мярка е възстановяването на социалните осигуровки, които се плащат от работодателя за 2-годишен период. Тази мярка е много интересна и се използва основно от компаниите, които инвестират в аутсорсинг на процеси и в информационни технологии, тъй като там инвестициите в дълготрайни материални активи са сравнително малко, но се създават много нови работни места за средно квалифицирани и висококвалифицирани специалисти”, разясни експертът Етрополски.

Според него, не без значение е и фактът, че по Закона за корпоративното подоходно облагане, ако инвеститорът инвестира в район с безработица по-висока от средната за страната, след години корпоративният данък печалба ще бъде 0%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *