post

Секторът на недвижимите имоти е с положителни очаквания за развитие, сочи проучване на глобалната организация на професионалистите по недвижими имоти Royal Institution of Chartered Surveyors . Според проучването положителните очаквания преобладават, като офис площите се представят по-добре от секторите на търговските и индустриалните имоти. Резултатите са подкрепени от положителни оценки за търсенето от страна на наематели и инвеститори, както и от очаквания за ръст на наемите за първокачествени офис и индустриални площи.

Все пак българският пазар е в начална фаза на възстановяване в сравнение с тези в другите страни в Централна и Източна Европа. Той изостава от Полша, Унгария, Румъния и Чехия в очакванията за стойностите на активите в следващите 12 месеца, но е пред тях по отношение на мненията за ръст на наемите.

Като цяло индексът надоверието към инвестициите е отрицателен със стойност -6, но търсенето нараства, както показват положителните нагласи за инвестициите и в трите основни сектора на бизнес имотите през първото тримесечие на 2014 г. На ниво почти 12, индексът на доверието за търсенето от наематели поставя страната пред останалите централно- и източноевропейски пазари.

„Доверието на инвеститорите се подобрява, но от много ниски равнища“, коментира Михаела Лашова, MRICS, изпълнителен директор на консултантската фирма за имоти Forton, стратегически партньор на Cushman & Wakefield в България и Македония. „Намираме се в тази фаза от бизнес цикъла, в която търсенето от наематели се оттласква от дъното, наемите се стабилизират, а търсенето от страна на инвеститорите започва да се покачва“.

По сектори офисите излизат на първо място, следвани от индустриалните имоти. И в двата сектора мненията на професионалистите по недвижими имоти показват добро ниво на търсене. Индустриалният сектор също така се характеризира с ограничено предлагане, като общата оценка за нивото на свободни площи е негативна.

Секторът на търговските площи изостава заради ръста в предлагането и отрицателните очаквания за наемите. Той също така води в прогнозите за предлагане на проблемни активи, тоест имоти и сгради, чиито приходи не са достатъчни за покриване на задълженията им към кредитори.

Междувременно, макар оценките за търсенето на проблемни активи като цяло да са положителни, предлагането категорично ги надхвърля, което поставя инвеститорите в благоприятна позиция.

„Активно наблюдаваме и оценяваме бизнес възможности във всички класове активи в българския пазар, който е един от основните за нашия фонд, каза РадуБоитан, FRICS, инвестиционен директор в Revetas Capital Advisors. Глобалната финансова криза, която преустанови един много къс и интензивен строителен цикъл в местния пазар на имоти, движен от изобилието от кредит, остави изненадващо голям брой бизнес и жилищни проекти с високо качество, които имат прекомерно големи дългове и се нуждаят от  свеж капитал за преструктуриране и обновени стратегии за управление на активите.“

Димитър Савов, MRICS, изпълнителен директор на BLD Asset Management, каза: „В последно време повечето местни банки започнаха да предлагат проблемните активи в портфейлите си на потенциални инвеститори. Банките са склонни да се освободят от тях на стойността на непогасената главница минус начислените провизии, като резултатът обикновено е цена на актива значително под пазарната.“

Димитър Савов допълни: „От страна на търсенето, макар че инвеститорите в този сегмент все още са предпазливи, има признаци за ръст в пазарната активност след сключването на няколко сделки през 2013 г. Нещо повече, през април 2014 г. първият специализиран фонд за инвестиции в подценени имоти в България – „Феникс Капитал Холдинг“, беше листнат на Българската фондова борса.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *