post

Депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Както и да се облекчи обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра, като се противодейства на корупционните практики.

Една от основните цели по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри е да обслужва и имотния регистър, т.е. да се подобри обслужването на собственици на имоти, на участници в инвестиционния процес и на централната и на местна власт.

Въвеждат се ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Специализираните карти ще съдържат информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, водни площи и течения и други в урбанизираните територии.

Възможността за едновременното им изработване с кадастралната карта ще води до значителни икономии на финансови средства, се посочва в мотивите към законопроекта. С цел осигуряване на превенция и сигурност при изпълнение на задълженията по закона от физическите и длъжностните лица, размерът на глобите в административно-наказателните разпоредби е увеличен.

С промените се прекратява дискриминационната практика относно националност на физически и юридически лица, доставчици на услуги, свързани с кадастъра и имотния регистър и изпълнение на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услуги на вътрешния пазар. По този начин се създава възможност дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от граждани на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна на Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Правоспособното лице може да бъде и физическо лице без да се изисква то да бъде регистрирано като търговец по Търговския закон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *