post

Брюксел е спрял плащанията по две мерки на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР). Това са по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“, във връзка с междинни искания за средства подадени на 3 април и 27 май 2014 г. от страна на Сертифициращия орган на обща стойност около 90 млн.евро.

Плащанията към бенефициентите по приоритетни оси „Регионална и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудничество“ и „Техническа помощ“ на ОПРР продължават. Това става ясно от официално писмо, което разпространиха от Министерство на регионалното развитие (МРР).

Временната мярка е свързана с констатациите от рутинен одит на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., извършен в периода 7-11 април 2014 г. от одитори на ГД „Регионална и градска политика“. Одитната проверка обхваща извадка от проекти реализирани в периода 2010 – 2013 г. Към днешна дата в Управляващият орган на ОПРР не е получен предварителен одитен доклад, се казва в съобщението.

В писмото на ГД „Регионална и градска политика“ са представени обобщени констатации от проверката, но не са описани детайлно констатираните нарушения. Визират се нарушения на процедурите за обществени поръчки, проведени от бенефициентите: общините Бургас и Асеновград, УАСГ и НСПБЗН-МВР. Подробни аргументи за констатациите и съответни препоръки се очаква да бъдат представени в предварителния одитен доклад, който все още не е получен в Управляващия орган.

Съгласно писмото, за да бъдат процедирани горецитираните плащания е необходимо:

• да бъде направена повторна проверка на проведени обществени поръчки за представителна извадка на договорите по приоритетни оси 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“;

• подобряване на контролните механизми за предварителен и последващ контрол на обществените поръчки;

• изготвяне на допълнителни указания към бенефициентите по отношение на процедурите за обществени поръчки.

Във връзка с дадените препоръки Управляващият орган на ОПРР стартира подготовката за повторна, последваща проверка на процедури за обществени поръчки, по договори,  финансирани от приоритетни оси 1 и 3. Работи се и по допълнителни инструкции към бенефициентите по отношение на процедурите по ЗОП, включващи най-срещани нарушения при подготовката и провеждане им. Започна преглед и актуализация на процедурите и контролите за предварителен, текущ и последващ контрол на обществените поръчки от страна на Управляващия орган.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *