post

Заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти, за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. ще можем да подаваме във всяка служба по вписванията в страната. Досега това ставаше само в поделението, в чийто район се намира недвижимия имот.

Днес Министерски съвет (МС) прие промени в Правилника по вписванията, насочени към оптимизиране на дейността на съдиите и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях. Измененията ще създадат и необходимите предпоставки за постепенна електронизация и автоматизиране на процесите по вписването.

За първи път в проекта е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба. Това в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите, се казва в съобщение от пресслужбата на Кабинета.

Предложеният проект за първи път структурира имотната партида нормативно, създава единно досие на имота с всички промени на собствеността, промени на характеристиките на недвижимата вещ, отразяване споровете, тежестите върху имота и т.н. В ползваните сега, за целите на вписването, файлови имотни партиди липсват основни данни като граници на имота, адрес, което води до невъзможност да се направи справка само по адрес на имота.

Проекторазпоредбите дават възможност, подобно на договорите за продажба на наследство, да се оповестяват актове, с които се удостоверява наследствено правоприемство. Това ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост. Предложеният проект изрично възпрепятства възможността службите по вписванията да предоставят незаверени копия на вписани актове, съобщават още от ведомството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *