post

Новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 се очаква да е на стойност 1,414 млрд. евро или с над 100 млн. евро повече спрямо бюджета на предишната програма. От тази сума шест процента ще бъдат заделени за резерв, с който да се покрият евентуални “неустойки”, ако не бъдат изпълнени индикатори по програмата към средата на периода. При неизпълнение на индикаторите тези шест процента се прехвърлят към друга програма, като условието е тя да се финансира от един и същи фонд и да е по една и съща тематична цел. Това стана ясно по време на семинар, на който участваха експерти от УО на програмата.

В новата програма остават вторите фази на проектите за “София тех парк” и за газовата връзка със Сърбия, като за нея ще се търсят възможности и за друго финансиране, за да останат повече средства за бизнеса по мярката за енергийна ефективност.

По програмата ще има възможност чрез ваучери да се финансират проекти за иновационно сътрудничество между фирми и научни организации или за високоиновативно обучение. За иновационната дейност са определени 21 на сто от бюджета на програмата, като се предвижда подкрепа само за сектори, определени като “интелигентни” според новата Иновационна стратегия за интелигентна специализацията за новия програмен период.

Сериозен процент ще се задели за подходящи финансови инструменти за предприемачество, като целта е да се подкрепят проекти със секторен и регионален елемент. В инвестиционния приоритет “Капацитет за растеж” попадат схемите за надграждане на технологичното обновление и за тези мерки се отделят почти 40 на сто от бюджета на програмата.

Новото в бъдещата програма е това, че няма да има отделна ос за институционални бенефициенти. Те ще трябва да кандидатстват с отделни проекти, като е по-добре да са в партньорство с бизнеса.

По инвестиционния приоритет “Ресурсна ефективност” ще може да се финансират проекти на групи предприятия – например за решения за третиране на отпадъци или намаляване на ползването на вода. Допустими ще са проекти на малки и средни фирми от производствения сектор.

Според Ели Милушева – главен директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, съществува вероятност през септември да има проверка от ЕК на Изпълнителната агенция “Одит на средствата от Европейския съюз” към Министерството на финансите, която ще включва оперативните програми. По думите на Милушева е възможно да бъде проверена и процедурата за технологична модернизация на малките и средните предприятия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *