post

“София Тех парк” и Столична община обявиха конкурс за дизайн на пешеходен мост над бул. “Цариградско шосе”, който да свързва пешеходните зони от северната и южната страна на булеварда и да оформя входа на първия Научно-технологичен парк. Мостът ще осигурява пешеходната връзка между спирките на масовия градски транспорт от двете страни на булеварда и сградата на „Експериментариума” и се явява основен пешеходен подход към целия комплекс.

В конкурса могат да участват физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, в която са установени, както и всички български и чуждестранни физически лица – студенти по специалност „Архитектура“ или еквивалентна и успешно завършили минимум трети курс на обучение по Магистърска програма „Архитектура“ или еквивалентна степен на завършеност на образованието за обучаващите се по друга еквивалентна програма.

Всеки кандидат може да представи до три конкурсни проекта. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Официалният език на конкурса е български и всички документи, във връзка с участието в него, следва да са на български език. Когато са представени документите, които са на чужд език, те се представят и в превод на български. По отношение на представените предложения е задължително използването на метрични мерни единици.

Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. След приключване на конкурса, некласираните проекти ще бъдат върнати на техните автори.

Победителите в конкурса ще получат парични награди, като наградният фонд на конкурса е в размер на 3 500 лв.

Класираният на първо място участник ще получи награда в размер на 2 000 лв., на второ място 1 000 лв., а третият ще получи награда в размер на 500 лв.

Конкурсът е отворен за участие до 19.09.2014г.

Конкурсните предложения се предават до 17.00 часа на 19.09.2014г. в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр.София, ул. „Тинтява“ №86, ет.3, от длъжностното лице, натоварено да извърши приемането.

Конкурсните проекти се предават лично от кандидата или чрез упълномощено от него лице, по пощата с обратна разписка или чрез курирер. При предаването на конкурсните проекти по пощата с обратна разписка или чрез куриер, същите следва да са получени от Възложителя до 17.00 часа на 19.09.2014г.

Проекти, изпратени по електронната поща, няма да бъдат допуснати до журиране.

Всички регистрирани участници в конкурса имат право да зададат въпроси към Възложителя, като отговорите ще бъдат помествани на интернет страницата на възложителя: www.sofiatech.bg, в раздел „Профил на купувача“, както и на интернет страницата на Столична Община.

 

Въпросите следва да се изпращат на следната електронна поща: i.golemanov@sofiatech.bg не по-късно от 05.09.2014г. На изпратени въпроси след тази дата Възложителят не е длъжен да отговаря.

Сградата на „Експериментариума“ в „Научно-технологичен парк“ гр.София е един от елементите на комплекса, насочен към широката общественост. В нея ще бъде разположен интерактивен музей, в който деца и ученици, както и техните родители, да могат да се докоснат до науката и технологиите чрез различни игри, инсталации и филми, както и в мини-лабораториите, водени от университетски преподаватели, студенти и представители на различни иновативни компании.

Сградата е повдигната на колонада над терена, като подходът към нея се осъществява посредством пешеходен мост, който минава над бул. „Цариградско шосе“. Мостът осигурява пешеходната връзка между спирките на масовия градски транспорт от двете страни на булеварда и сградата на „Експериментариума“ и се явява основен пешеходен подход към целия комплекс.

Самата сграда на „Експериментариума“ е скрита сред зеленината на парка и не се вижда от булеварда, поради което по-съществена за фасадата откъм бул. „Цариградско шосе“ е сградата Collider Activity Center на „Уолтопия“ ООД, чийто силует и визия ще доминират входа към Научно-технологичния парк.

Повече информация за конкурса, необходимите документи и изисквания може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *