post

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Валентин Йовев и председателят на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев подписаха Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и имотния регистър.

Съгласно последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър от м. юни 2014 г. скиците и схемите за недвижимите имоти, предоставени на нотариусите чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, имат силата на официален документ, издаден от АГКК, и могат да бъдат ползвани за нотариалното производство.

Разработена е функционалност, която дава възможност на нотариусите, използвайки достъп до информационната система на кадастъра, да получават официални документи, необходими за нотариалното производство.

Функцията е тествана с група нотариуси и от 1-ви септември услугата ще е достъпна за всички нотариуси. Тази услуга ще съкрати времето за реализиране на сделките с недвижимите имоти, ще повиши сигурността на данните за собствеността и ще доведе до намаляване на задълженията на гражданите и бизнеса в този процес.

Във връзка с усъвършенстването на обслужването на гражданите, в АГКК е създадена и възможност официални документи да могат да бъдат заявявани и получавани от гражданите във всяка една точка на страната, независимо от местонахождението на недвижимия им имот. Също така разглеждането на обекти в кадастралната карта може да бъде извършвано и чрез интернет, безплатно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *