post

Малка част от населението в България живее в еднофамилни къщи и се грижи сама за имота си, сочат данните на Асоциация управление на етажна собственост България. Според Закона за етажната собственост, самостоятелните обекти в една сграда трябва да са над три и да принадлежат на отделни собственици, за да е налице сграда в режим на етажна собственост. В тази група спада една голяма част от жилищните сгради в градовете, съобщи Profit.bg.

По данни от последното национално преброяване (1.02.2011 г.) жилищните сгради в страната са 2 060 745. Жилищни сгради са тези постройки, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване и се състоят от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата площ на сградата и имат застроена площ не по-малка от 20 квадратни метра.

Жилищни сгради в градовете са 766 438 от тях, като жилищни блокове и кооперации съставляват 69 397. В национален план броят на сградите е намалял с 3.0%, в сравнение с предишното преброяване от 2001 година. Намаление в броя на жилищните сгради има в селата – 6.5%, докато в градовете сградите се увеличават с 3.5%. Този фактор, съчетан с намаляващото свободно градско пространство и миграцията към големите градове, показва ясна тенденция към увеличаване на броя на сградите в режим на етажна собственост, която ще се запази в краткосрочен и дългосрочен план.

Въпреки че жилищният фонд на България е сравнително млад (около 30% е с възраст под 30 г., почти половината е под 40 г. и само 4% е наследеният отпреди 1919 г. фонд), по данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, поне 700 хил. жилищни сгради в България имат нужда от обновяване, като за целта са необходими около 7-8 млрд. лв., сочат изчисленията на ведомството.

През последните години пазарът на професионални услуги по управлението на етажната собственост непрекъснато расте. Според проучване на Асоциация управление на етажна собственост България, в момента около 5% от сградите в режим на етажна собственост се управляват от професионални домоуправители, но се очаква в следващите години този процент да нараства с бързи темпове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *