post

Държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала ще могат да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки и сходни на тях процедури. Това става възможно след като Правителството предлага на Народното събрание да допълни Закона за държавната собственост с текстове, които създават възможност за това.

Държавните предприятия и търговските дружества с преобладаващо държавно участие са не само възложители, но и потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнители по сключени договор в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Съществуващият към момента ред установява формална процедура, чиито срокове не са съобразени с възможността за участие тези дружества в процедурите по ЗОП. Дори при стандартната открита процедура, при която срокът за подаване на предложение за участие е 52 дни, е много трудно държавното предприятие или търговското дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да избере партньор за участие и да подготви офертата за участие в процедурата.

Промяната предвижда правилата за избор на частен партньор да не се прилагат, когато държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват договор за съвместна дейност или участват в граждански дружества, когато това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, друга процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство, или когато участват в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от финансиращата институция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *