post

Управляващият орган на ОП “Региони в растеж” организира обучение на бенефициенти за актуализирания наръчник за управление и изпълнене на актуализирания наръчник за управление и изпълнение на ОПРР 2007-2013 г. и представяне на акценти от новата програма.

Обучението ще се проведе на 20 февруари 2015 г. (петък) от 09:00 до 16:00 ч. в  зала „Тервел”, Парк хотел Стара Загора, гр. Стара Загора. Участие могат да вземат до 2 представители на бенефициенти, изпълняващи договори в момента.

Основна тема на обучението ще бъде актуализираният Наръчник за управление и изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., версия 10  и представяне на нови акценти от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Всички бенефициенти, имащи договори в изпълнение, могат да се регистрират за участие в събитието чрез попълване и изпращане на регистрационни формуляри до 12.02.2015 г. За определените участници, УО на ОПРР, поема разходите за организиран транспорт, настаняване и храна по проект BG161PO001/5-01/2008/022 „Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея”, Приоритетна Ос 5„Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Повече информация може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *