post

Министерският съвет прие Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация. Към момента е създаден и функционира Национален туристически регистър като единна електронна актуална база данни, в която се съдържа информация за регистрираните туроператори и туристически агенти, за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за категоризираните туристически хижи, учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене, както и лицата, които извършват дейност в тях.

Съдържа се информация за организациите за управление на туристическите райони, туристическите сдружения и информационните центрове в туризма, както и за сертифицираните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове. В Националния туристически регистър фигурира информация и за правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители.

Част от Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) е Националният туристически регистър. В нея се включват и туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ) и на Световната организация по туризъм.

В ход е и създаването на единен регистър на съществуващите в страната туристически атракции, който също ще бъде интегриран и достъпен в ЕСТИ. Очаква се това да подобри тяхното управление и реклама и да се повишат приходите от реализираните в тях или чрез тях туристически услуги.

Предстои системата да бъде надградена, като се създаде възможност в реално време към нея да се подава информация за броя на реализираните нощувки и за пренощувалите чужди и български граждани чрез свързването й с регистрите на други институции и заинтересовани лица, които имат отношение към сектора.

Целта е ЕСТИ да започне да функционира като единна консолидирана платформа за комуникация по защитени канали между участниците в туристическия регистър, местната власт, органите на МВР и др. Новите функционалности на ЕСТИ са свързани с промени в Закона за туризма, които вече се подготвят в Министерството на туризма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *