post

Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

С приетите промени се постига облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест, като едновременно с това се повишава ролята и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

С предвидените изменения и допълнения в Закона за устройство на територията, касаещи правомощията и функциите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и на общинските администрации, се осигурява изпълнение на основните им функции и още по-ясно разграничение на правомощията им. Предложени са и изменения на разпоредби от ЗУТ, с оглед преодоляване на противоречива или установена съдебна практика, която не позволява ефективното изпълнение на контролните функции на ДНСК.

Създават се условия за оптимизиране на геозащитната дейност и се въвежда строг контрол при извършването на строителство в свлачищни райони. Предложено е допълнение на чл. 87, съгласно което се забранява строителството в свлачищни райони, в които не е изградена канализация.

Постигнато е отстраняването на неточностите и непълнотите в действащите разпоредби, натрупани в резултат на измененията и допълненията на закона, приети след 2012 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *