post

Държавата вече няма да може да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизирано дружество и на купувача му в случай на неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори. Това стана възможно, след като парламентът прие на второ четене промени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, внесени от Министерски съвет.

Промените са изготвени заради получено Мотивирано становище на Европейската комисия по процедура за нарушение, засягаща разпоредбата в параграф 8, която не съответства на заложените в Договора за функциониране на Европейския съюз принципи на свободно движение на капитали и свобода на установяване.

В параграф 8 е предвидено право на държавата, при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори, да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество, информира БТА. Възприетото законодателно решение е продиктувано от съображения за оптимизиране на осъществявания следприватизационен контрол и за реализиране на целите, залегнали в чл. 2, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите, съобщава iNews.

В полученото мотивирано становище Европейската комисия поддържа позицията си, че разпоредбата на параграф осем нарушава интересите на инвеститорите от Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *