post

Общините със собственост на ВиК инфраструктура ще имат преходен режим на данъчен кредит за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки, ако са реализирали водни проекти, финансирани по Оперативната програма “Околна среда” (ОПОС). Това се отнася само за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки.

Това се въвежда с приетите на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Менда Стоянова и Диана Йорданова от ГЕРБ. Изменениятя бяха приети с гласовете на 109 депутати, един беше „против” и 17 „въздържал се”, информира infostock.

Промените са изготвени заради преустановено финансиране от оперативната програма “Околна среда 2007-2013” на направени от общините разходи за данък върху добавената стойност /ДДС/ в изпълнение на водни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС, посочват вносителите.

Преустановяването на финансирането е вследствие на получено писмо от ЕК, че от началото на програмата направените от общините разходи за ДДС по водните проекти са недопустими за финансиране със средства на европейските Структурни фондове и Кохезионния фонд, тъй като на крайния етап от експлоатацията на изградената ВиК-инфраструктура (доставката на вода на населението) се генерират приходи, облагаеми с ДДС.

С преходната норма се предлага установеният от приходната администрация данък да се възстановява на общините чрез директен превод по банкова сметка, посочена от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, до размера на подлежащите на връщане от общините средства. Подлежащият на възстановяване по този ред данък няма да бъде обект на прихващане срещу други непогасени публични задължения на общините, събирани от НАП.

Предложеният проект ще окаже влияние върху приходната част на Държавния бюджет общо в размер на 150 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *