post

Правителството прие решение за прехвърляне на пет имота с обща площ 11 дка на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Терените са дарени безвъзмездно от община „Родопи” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Те попадат в обхвата на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране – Пловдив”, който е в процес на изпълнение и се финансира със средства от ОП „Транспорт” 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на Кабинета.

С друго решение кабинетът прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот от 7,6 дка на община Свищов.Теренът се намира на ул. „33-ти Свищовски полк”.Общината ще го използва за подобряване на транспортните връзки в града и изнасяне на трафика встрани от жилищните квартали.

На община Свиленград правителството прехвърли имот, който е с отпаднала необходимост за МВР. Използваният досега от Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян терен е с площ над 293 дка с построена в него двуетажна сграда с площ 60 кв. м. Той се намира в местността „Трите могили” край с. Мезек и ще бъде използван за нуждите на населението в района.

Община Ивайловград получава управлението върху Средновековната крепост „Лютица” в местността „Акаланската пътека”. Археологическият обект ще бъде предоставен на местната власт за срок от 10 години за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето му. Решението създава възможност за развитие на историческия туризъм в региона.

Променен е и статутът на два имота. За публична държавна собственост е обявена ползваната от Административния съд в Хасково сграда на ул. „Преслав” №26, а за частна държавна собственост – контролният автодиагностичен пункт на КАТ край с. Вранско, община Крумовград, който е с отпаднала необходимост за МВР.

Правителството измени три решения за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на инфраструктурни обекти, за да отстрани допуснати фактически грешки в приложенията, описващи отчуждените имоти. Решенията са 815/2013 за изграждане на Софийския околовръстен път и №№7 и 8 от 2015, свързани с реконструкцията и модернизацията на жп линията Димитровград – Свиленград.

Агенция „Пътна инфраструктура” и НК „Железопътна инфраструктура” следва да уведомят собствениците за промяната на решенията в съответствие с разпоредбата на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс.

С друго решение кабинетът изключи от горския фонд, поради промяна на предназначението, поземлен имот от 0,9 дка в землището на Сливен. Теренът е необходим за изграждане на напорен водоем с хлораторна станция. Община Сливен ще заплати 2594 лв. за промяна на предназначението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *