post

Министерският съвет одобри проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, и с която се изменят няколко други директиви.

Одобреният законопроект въвежда правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на банки и инвестиционни посредници, и определя Българската народна банка (БНБ) като орган за преструктуриране на банки, а Комисията за финансов надзор (КФН) като орган за преструктуриране на инвестиционни посредници. Решенията на БНБ, като орган за преструктуриране, се вземат от Управителния й съвет (УС), а решенията на КФН във връзка с преструктурирането – по предложение на члена на Комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари.

Органът за преструктуриране на банки информира министъра на финансите за решенията си. Решенията, които оказват негативно въздействие върху публичните финанси и могат да доведат до необходимост от използване на държавните инструменти за финансова подкрепа, или които се вземат в условия на системна финансова криза, подлежат на изпълнение след одобрението на министъра на финансите.

В двата органа за преструктуриране се създават самостоятелни структурни звена, които подпомагат УС на БНБ, съответно Комисията, при упражняване на функциите им по преструктуриране. Тези звена са отделни и независими от функциите, свързани с упражняване на надзор и от другите функции на БНБ и КФН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *