post

Насърчаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика – това ще бъде в центъра на новата „програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав”, която бе приета днес и по която са осигурени 222 млн. евро, съобщават от Европейската комисия.

Програмата ще подкрепя транснационални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Нейният географски акцент е идентичен с този на стратегията, т.е. покриват се региони от 9 държави – членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията  за участие в тази програма.

За транснационални проекти в басейна на река Дунав ЕС ще инвестира над 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъеединителна помощ (ИПП).

Първата покана за представяне на предложения ще бъде пусната през есента на 2015 г. Стартовата проява ще се състои на 23 и 24 септември в Будапеща.

Транснационалната програма за региона на река Дунав се гради върху четири тематични приоритета:

1. Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството

2. Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси

3. По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност

4. Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, като например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и т.н.

За управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав бе определена Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Дейностите на партньорите по проекта ще бъдат съфинансирани с до 84%.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) има за цел да засили икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез намаляване на дисбалансите между регионите му. В периода 2014 – 2020 г. ЕФРР ще инвестира повече от 199 милиарда евро в регионите на Европа.

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се държави. Със средствата от ИПП се изгражда капацитетът на тези държави, което което постепенно води до положителни промени в региона. За периода 2014 – 2020 г. ИПП разполага с бюджет от около 11,7 милиарда евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *