post

Управляващият орган на ОП “Региони в растеж” обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони”. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Конкретни бенефициенти са 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, а общият бюджет възлиза на 207 млн. лева.

По процедурата ще се подкрепя изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас на енергопотребление „С” в жилищния сектор и в обществените сгради – административни сгради на държавната и общинската администрация и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.05.2016 г.

До 15 март 2016 г. бенефициентът е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на конкретния бенефициент по настоящата процедура.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *