post

Участниците в Срещата на върха на министрите по пътна инфраструктура 2015 приеха Обща визия Обновени пътища /Свързани икономики/ По-добър живот. Те се обединиха около визията за по-силно европейско партньорство за подобряване на регионалната интеграция посредством ефективна транспортна свързаност в Югоизточна Европа.

С нея министрите изразяват желание за по-нататъшно засилване на сътрудничеството и приятелството между всички страни в региона за по-безопасни, по-чисти и по-достъпни транспортни системи, които намаляват задръстванията, улесняват достъпа до работните места, понижават енергийните разходи за транспорт и подобряват живота на хората.

Съвместни цели са да се улесни споделянето на опит и знания с цел получаване на информация за нови възможности и партньорства за регионално развитие, както и да се работи колективно за:

1. Подобряване на ефективността и устойчивостта на сектор пътен транспорт, за да се постигне свързване на хората с пазарите и услугите, както и по-осезаемо въздействие върху развитието.

2. Укрепване на тясното сътрудничество в района на Югоизточна Европа, разбиран в по-широки смисъл, за постигане на целите за устойчиво развитие на транспортния сектор. Сътрудничество за подобряване на регионалната система от пътища за по-силна  регионална икономика.

3. Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура чрез ефективно управление на безопасността на инфраструктурата и повишаване на контрола като инструмент за предотвратяване на възможни опасности за участниците в движението по пътищата. Разработване на модерни и иновативни мерки и методи за по-безопасни пътища (демонстративни елементи, изследвания, нови технологии, системно събиране на данни).  Систематичен обмен на най-добри практики между страните.

4. Насърчаване на екологично устойчив транспорт за намаляване на емисиите на въглероден двуокис (CO2). Подкрепа на пазара за иновативни форми на транспорт и насърчаване на преминаването към по-чисти и по-ниско въглеродни превозни средства. Засилване на мерките за подобряване на енергийната ефективност и потреблението на енергия в сектор транспорт, използване на алтернативни горива с ниски въглеродни емисии, увеличаване ефективността на работа на транспортната система.

Участниците в Срещата на върха на министрите припомнят, че транспортът е основен двигател на икономическото и социалното развитие предоставяйки възможности на бедните, както и стимулирайки икономиките да станат попо-конкурентоспособни. Транспортната инфраструктура свързва хората с работни места, образование и здравни услуги; дава възможност за доставка на стоки и услуги в целия свят и позволява на хората да си взаимодействат и да генерират знания и решения, които насърчават растежа в дългосрочен план.

С оглед повишаване на просперитета и постигане на целите за устойчиво развитие, транспортният сектор е в основата и на някои критични за развитието предизвикателства:

Бърза урбанизация и моторизация: Очаква се до 2050 г. в градовете да са съсредоточени 5.2 милиарда жители. През следващите 20 години може да бъдат произведени повече автомобили, отколкото през цялата 110-годишна история на автомобилната индустрия.

Достъпност и поносимост:  Около един милиард души в страните с ниски доходи все още нямат гарантиран достъп до пътища, независимо от метеорологичните условия. В много градове времето, изгубено в задръствания на пътя, влияе негативно на възможностите за  просперитет. Високите разходи за мобилност намаляват  дохода на по-бедните, които често са лишени от надежден и финансово достъпен обществен транспорт.

Замърсяване на въздуха и пътна безопасност: Над 1,2 милиона са убитите и близо 50 милиона са ранените по пътищата на света всяка година. На страните с ниски и средни доходи се падат 90% от смъртните случаи, въпреки че те притежават само половината моторни превозни средства в света. Замърсяването на въздуха в градовете, свързано до голяма степен с транспорта, води всяка година до смъртта на около 800,000 души.

Изменение на климата: 23% от световните емисии на CO2 се дължат на транспорта. При сегашните бързи темпове на моторизация този дял се очаква да нарасне драстично. Преминаването към по-чисти и по-зелени решения за мобилност е от решаващо значение за борбата с изменението на климата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *