post

Европейската комисия одобри програмата за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г. Териториалният й обхват включва пет държави, от които три са членки на ЕС (България, Гърция и Кипър) и две държави кандидат-членки на ЕС (Албания и Македония).

Бюджетът на програмата възлиза на 39 727 652 евро, от които средствата от ЕС са в размер на около 33 милиона евро (осигурени от  Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ). За българските партньори националното съфинансиране от 15 % е осигурено от републиканския бюджет.

“Балкани-Средиземно море” 2014-2020  ще функционира чрез две приоритетни оси, а именно:

В рамките на Приоритетна ос 1. „Предприемачество и иновации“ ще се финансират проекти за насърчаване на предприемачеството, социалните и дигитални иновации, създаването на връзки между бизнеса и научните среди, които да позволят обмяната на знания и добри практики между регионите.

Инвестициите по Приоритетна ос 2. „Околна среда“ ще осигурят устойчиво използване на природните ресурси и опазването на природни и културно наследство на общия трансграничен регион Балкани-Средиземно море.

Програмата ще даде възможност на местни, регионални и национални институции и организации да осъществяват съвместни дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, споделяне на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Управляващ орган на програмата е Министерството на икономиката, инфраструктурата, морски въпроси и туризма на Република Гърция. Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от Съвместен секретариат, разположен в гр. Солун.

Първо заседание на Комитета за наблюдение, официалното откриване на програмата и обявяване на Първата покана за набиране на проектни предложения ще се състои през втората половина на м. ноември 2015 г.

В допълнение, с цел предоставяне на своевременна информация за подготовка на проектни предложения от страна на кандидатите преди стартирането на Поканата, Управляващият орган публикува на интернет страницата на програмата работен вариант на документите, свързани с нея.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *