post

Агенцията по обществени поръчки ще премине към Министерството на финансите, решиха депутатите. Това трябва да се случи в следващите три месеца, като към момента неин принципал е Министерството на икономиката.

По този начин ще се създадат предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо ръководство на органите, отговорни за методологията, мониторинга, централизираното възлагане, предварителния и последващ контрол, гласят мотивите на вносителите от Министерски съвет.

Освен това така ще се подобри финансовото и ресурсното обезпечаване на агенцията, особено във връзка с предвиденото в новия закон разширяване на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от нея. Ще се създадат и по-благоприятни условия за реализиране на Националната стратегия за обществени поръчки, която е важно условие за изпълнението на Споразумението за партньорство, аргументират се от екипа на вицепремиера Томислав Дончев.

От успешното реализиране на тези цели зависи възможността страната ни да получи значителни средства по линия на Европейските структурни фондове, доколкото тези средства ще бъдат разходвани чрез възлагане на обществени поръчки, става ясно още от мотивите,цитирани от econ.bg.

Правителството ще има право с постановление да създава централни органи за обществени поръчки, обслужващи други сектори или да възлага осъществяването на тези функции на орган на изпълнителната власт, гласи друг текст, одобрен от депутатите.

С друга законова поправка пък отново се дава право на възложителите на обществени поръчки да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности към специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Прието бе и предложението на кабинета поне 80% от предмета на поръчката да може да се изпълнява от специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да бъдат такива предприятия или кооперации.

Според вносителите ефектът от това ще спомогне за решаването на две основни задачи: подобряване на възможностите за достъпа на специализираните предприятия до участие в обществени поръчки, каквато е основната цел на запазването на поръчките за тях; и осигуряване на последователно провеждане на политиката за подпомагане и стимулиране на предприятията на хора с увреждания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *