post

Европейската комисия поиска от България и още 10 държави членки (Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия) да осигурят цялостно транспониране на Директивата за енергийната ефективност.

Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да поиска налагането на финансови санкции.

Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да реализират икономии на енергия от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез използване на схеми за задължения за енергийна ефективност или други целенасочени политически мерки за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, сградите и транспорта, съобщиха от Европейската комисия.

Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г.

Комисията изпрати мотивирани становища до Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Литва, Люксембург и Полша. Комисията също така установи неточности при транспонирането в националното законодателство в България, Унгария и Португалия, които са разгледани в изпратените днес допълнителни мотивирани становища.

С ограсения пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (в това число 19 мотивирани становища и 10 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз , са групирани по области на политиката:

– Околна среда. Комисията поиска от Чешката Република да приеме обратно товар от токсични отпадъци, Гърция и Унгария да изпълняват регламента, с който се забранява пускането на незаконно добит дървен материал на пазара на ЕС, а Великобритания да преразгледа ключови елементи от законодателството относно водите.

– Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари. Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Чешката република, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния и Швеция за неприлагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките.

– Мобилност и транспорт. Комисията предявява иск до Съда на ЕС срещу Чешката република, , Люксембург и Португалия относно свързването на електронните регистри в областта на транспорта; поиска от Нидерландия да приведе всички свои национални разпоредби в съответствие с Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт; поиска от Унгария да приложи законодателството на ЕС за пътния транспрот и по специално за електронно събиране на такса за изминато разстояние.

– Данъчно облагане и митнически съюз. Комисията поиска от Полша да прекрати дискриминационното данъчно третиране на пенсионните вноски в индивидуални пенсионни застрахователни сметки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *