post

Европейската комисия публикува второто издание на информационното табло за транспорта в ЕС, в което се сравняват резултатите на държавите членки в 29 категории от сферата на транспорта. Като се изтъкват областите, за които са необходими приоритетни инвестиции и политики, целта на информационното табло е да се помогне на държавите членки да подобрят своите национални транспортни системи. Чрез по-добрата устойчивост и ефикасност на транспорта в Европа се допринася за създаването на енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на климата и за задълбочаването на вътрешния пазар — два от приоритетите на Европейската комисия.

В информационното табло са обединени данни от различни обществени източници (напр. Евростат, Европейската агенция за околна среда и Световния икономически форум). След публикуването на първото издание на класацията през 2014 г. Комисията подобри точността на показателите и визуалното оформление на информационното табло. В тазгодишното издание вече е възможно да се проследи напредъкът на държавите членки с времето. Като цяло, страните от ЕС са отбелязали добър напредък в сравнение с първото издание на информационното табло.

Нидерландия заема челно място в класацията с високи резултати в 16 категории, следвана от Швеция, Финландия, Обединеното кралство и Дания. България заема 23-то място.

Данните от информационното табло могат да бъдат разглеждани по държави или по следните теми:

Вътрешен пазар (включително показатели за отварянето на пазара на железопътни услуги, висящи съдебни дела за нарушения на правото на ЕС и равнище на транспониране в националното законодателство на директивите на ЕС в областта на транспорта);

Инвестиции и инфраструктура (включително качество на инфраструктурата за различните видове транспорт и равнище на завършеност на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T));

Енергиен съюз и иновации (включително дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на транспортни горива, нови автомобили, използващи алтернативни горива, и време, прекарано от шофьорите в задръствания); и

Хора (включително пътна и железопътна безопасност, жени, заети в транспорта, и удовлетвореност на потребителите от различните видове транспорт).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *