post

Eвропейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 264,8 млн. евро в подкрепа на околната среда, природата и екологосъобразния растеж в Европа. Инвестициите са за 96 нови проекта в 21 страни от ЕС, финансирани в рамките на програма LIFE за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на околната среда и ефективното използване на ресурси в подкрепа на преминаването към кръгова и устойчива икономика, природата и биологичното разнообразие, както и управлението и информацията, свързани с околната среда. ЕС ще съфинансира проектите като предостави 160,6 млн. евро.

Комисията получи 1117 предложения в отговор на покана с краен срок през юни 2014 г. От тях 96 бяха избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата.

За 51 проекта по LIFE „Околна среда и ресурсна ефективност“ ще бъдат мобилизирани 103,3 млн. евро, от които ЕС ще предостави 56,2 млн.евро. Тези проекти обхващат действия в пет тематични области: въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и вода. Близо половината от средствата ще бъдат насочени към 14 проекта за ресурсна ефективност, чрез които ще се улесни преходът на Европа към кръгова икономика.

В рамките на 39 проекта по LIFE „Природа и биоразнообразие“ ще се подобри природозащитният статус на застрашени видове и местообитания и ще се допринесе за целта на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие. Общият бюджет за тези проекти е в размер на 153,9 млн. евро, от които ЕС ще осигури 100 млн. евро.

6 проекта по LIFE „Управление и информация“ имат за цел да повишат осведомеността по проблемите на околната среда. Финансирането за тях възлиза на 7,5 млн. евро, като приносът на ЕС ще бъде близо 4,5 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *