post

Комисията за финансов надзор ще следи работата на фондовете за рисков капитал и за социално предприемачество. Те ще бъдат задължени да се впишат в специални регистри на Комисията. Това предвиждат предложени промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на финансите, съобщава infostock.

Според законопроекта, компаниите от добивната и дърводобивната промишленост, които са допуснати за търговия на регулиран финансов пазар, ще трябва да публикуват в годишните си доклади и плащанията, които са направили към правителствата на държавите, в които извършват дейност.

Целта на изискването е по-голяма прозрачност на плащанията, които се извършват към органите на изпълнителната власт, е записано в мотивите към законопроекта.

Въвеждат се нови изисквания на европейското законодателство. Те залагат и на задължително публикуване на шестмесечни финансови отчети за дейността на емитентите, както и включване на декларация за добро корпоративно управление в годишните финансови отчети.

Според мотивите на вноситeлите на законопроекта, новите текстове ще хармонизират режимите за разкриване на дялово участие за притежавани големи части от правата на глас, разширяват и правомощията за налагане на санкции, например при неизпълнение на задължения за разкриване на информация за дяловото участие, са предвидили още авторите на проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *