post

Преките инвестиции в страната за периода януари – ноември 2015 г. са в размер на 1467 млн. евро (3.3% от БВП), показат предварителните дани на БНБ. Те са по-високи с 250.6 млн. евро (20.6%) спрямо януари – ноември 2014 г. (1216.4 млн. евро, 2.8% от БВП).

През ноември 2015 г. те нарастват с 96.7 млн. евро, при увеличение от 218.8 млн. евро за ноември 2014 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 988.1 млн. евро за януари – ноември 2015 г. Той е по-голям с 506 млн. евро (105%) от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2014 г. (482.1 млн. евро).

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 50.4 млн. евро, при 115.1 млн. евро за януари – ноември 2014 г. Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти има Русия – 25 млн. евро (49.6% от общия размер за периода).

Най-големите преки инвестиции в страната за януари – ноември 2015 г. са от Нидерландия (681 млн. евро).

По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари – ноември 2015 г. са положителни и възлизат на 19.3 млн. евро, при положителна стойност от 429.4 млн. евро за януари – ноември 2014 г. През ноември 2015 г. те нарастват с 46.3 млн. евро, при понижение с 29.6 млн. евро за ноември 2014 г., сочи статистиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *