post

С 5,9% нараства износът за периода януари – октомври 2015 г. и достига 19 477.6 млн. евро, показват данни на БНБ. Основен принос за нарастването на износа имат групите други инвестиционни стоки (с 272.1 млн. евро, 33.8%), други суровини и материали (със 198.8 млн. евро, 10.7%), електричество (със 147.1 млн. евро, 47.4%) и храни (със 130.9 млн. евро, 13.6%). Намалява износът на групите петролни продукти – с 343.9 млн. евро (17.3%) и чугун, желязо и стомана – със 130.3 млн. евро (26.8%).

Най-голямо повишение на износа за януари – октомври 2015 г. на годишна база се наблюдава при електрически машини и апарати. Намалява износът на минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация, както и на чугун, желязо и стомана.

Износът за Европейския съюз нараства на годишна база с 1033.8 млн. евро (9%), като делът му в общия износ се увеличава от 62.4% за януари – октомври 2014 г. до 64.2% за същия период на 2015 г. Най-много нараства на годишна база износът за Германия – с 213.1 млн. евро (9.5%), за Италия – със 154.6 млн. евро (9.3%) и за Румъния – със 108.4 млн. евро. Намалява износът за Белгия с 30.2 млн. евро (4.1%).

Износът за държавите извън Европейския съюз се увеличава на годишна база с 57.9 млн. евро (0.8%), като делът му в общия износ намалява от 37.6% за януари – октомври 2014 г. до 35.8% за същия период на 2015 г. Най-голям принос за нарастването на износа има този за САЩ (ръст от 64.2 млн. евро, 25.2%) и Сърбия (с 51.2 млн. евро, 17.1%). Намалява износът за Сингапур (със 179.4 млн. евро, 36.1%), за Гибралтар (със 119 млн. евро, 90.2%) и за Русия (със 110.2 млн. евро, 25%) на годишна база.

Най-голям дял в общия износ има износът за Германия (12.6% от общия износ, 2453.4 млн. евро), за Италия (9.4%, 1823.1 млн. евро), за Турция (8.8%, 1711.5 млн. евро) и за Румъния (8.2%, 1588.2 млн. евро).

Вносът за периода януари – октомври 2015 г. се увеличава с 1,1% и възлиза на 21 881.2 млн. евро. Основен принос за нарастването имат групите други суровини и материали (с 205.2 млн. евро, 13%), суровини за производство на храни (със 100.5 млн. евро, 22.1%) и храни, напитки и цигари (с 98.5 млн. евро, 7.4%). Намалява вносът на групите суров петрол и природен газ (с 579.9 млн. евро, 19%) и други енергийни ресурси (с 367.5 млн. евро, 31.4%).

Най-голямо увеличение на вноса на годишна база се наблюдава при електрически машини и апарати и автомобилни превозни средства.

Вносът от Европейския съюз нараства на годишна база с 626.8 млн. евро (5.8%), като делът му в общия внос се увеличава от 50.1% за януари – октомври 2014 г. до 52.4% за същия период на 2015 г. Най-много нараства на годишна база вносът от Германия – с 224.5 млн. евро (9.7%), от Италия – с 86.9 млн. евро (5.7%), от Холандия – със 76.2 млн. евро (20.8%) и от Полша – с 69.9 млн. евро (11%). Намалява вносът от Гърция със 77.1 млн. евро (8.1%).

Вносът от държавите извън Европейския съюз се намалява на годишна база с 390.4 млн. евро (3.6%), като делът му в общия внос се понижава от 49.9% за януари – октомври 2014 г. до 47.6% за същия период на 2015 г. Най-голям принос за намалението на вноса има този от Русия – спад от 806.3 млн. евро (23.3%), докато вносът от Китай се повишава със 126 млн. евро (8.7%).

Най-голям дял в общия внос има вносът от Русия (12.1%, 2647.1 млн. евро), Германия (11.6% от общия внос, 2541 млн. евро), от Италия (7.3%, 1598.4 млн. евро) и от Китай (7.2%, 1566.6 млн. евро).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *