post

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в РБългария“.

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с общ бюджет 43,3 млн.лв. и с конкретни бенефициенти висши училища съгласно приоритизиран списък.

Подкрепата за тях ще се предоставя в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища, утвърдена от министъра на образованието и науката, за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Проектни предложения се подават текущо до 19 часа на 30 юни 2016 година.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-страницата на МРРБ в раздел Програми – ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, както и на сайта на програмата, в меню Кандидатстване, под меню Актуални схеми и в ИСУН 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *