post

Близо 87,6 млн. лв. са приходите от концесионна дейност за добив на подземни богатства през 2013 г. Това става ясно от обобщен доклад на министъра на енергетиката, приет на правителственото заседание. От общата сума 71,5 млн. лв. са приходи от концесионни плащания, а останалата част – ДДС, бонуси при подписване на договори за търсене и проучване на полезни изкопаеми, лихви и неустойки и други.

С най-голям относителен дял от приходите (15,95%) е „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, следван от „Елаците мед“ АД (13,03%), „Петрокелтик“ ООД (11,79%), „Асарел медет“ (7,8%), „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (3,5%) и други.

Към 31 декември 2013 г. в България действат общо 485 концесии за добив на подземни богатства. 19 от са за метални полезни изкопаеми, 71 за неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали), 17 – за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива и 360 – за строителни и скалнооблицовъчни материали.

През годината са сключени 27 нови концесионни договора и са предоставени 12 нови концесии за добив.

Според изискванията на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, концесионната дейност се отчита ежегодно от създадените от министъра комисии за контрол. Докладите на комисиите се приемат за сведение от Министерския съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *