post

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Инвестиционната програма на Столична община по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. С това се одобрява най-голяма Инвестиционна програма по процедурата.

Общият размер на Инвестиционната програма възлиза на почти 280 млн.лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 240 млн.лв.

Инвестиционната програма на Столична община включва част от проектите, заложени в одобрения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София. Проектите са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура, развитие на системите на градския транспорт.

С одобряване на Инвестиционната програма на Столична община броят на одобрените Инвестиционни програми по ОПРР 2014-2020 вече наброява 24.  Общините максимално бързо следва да се подготвят и подадат проектни предложения към Междинните звена.

Очакванията на Управляващия орган на ОПРР са, че при максимална мобилизация на общините, до края на 2016 г. ще бъдат разплатени към общините и първите авансови и междинни плащания по програмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *