post

Три нормативни акта, предвидени в новия Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), прие Правитеството.

В Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установените нередности, засягащи средствата по ЕСИФ. Регламентира се и редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването й пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на МВР. В Наредбата се определя и редът за осъществяването на контрола от АФКОС относно прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ.

Наредбата се прилага за осемте оперативни програми за периода 2014-2020, както и за Програмата за морско дело и рибарство, Програмата за развитие на селските райони и програмите за европейско териториално сътрудничество.

Предвижда се всяко лице да може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от ЕСИФ, като след регистриране на сигнала проверката по него следва да приключи до 3 месеца. При правна и фактическа сложност на случая, тя може да бъде удължена еднократно с до три месеца.

С постановление са приети правила за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в процедурата за избор с публична покана, с които се осигурява прозрачност и се създават условия за намаляване на нивото на допусканите грешки от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ.

Чрез въведеното изискване за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС се намалява и административната тежест за бенефициентите.

Друго постановление определя детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. С него подробно се регламентират отделните етапи на оценителния процес и сроковете за приключване на всеки от тях. Въвеждат се и задължителни изисквания към лицата, участващи в оценителния процес, както и единни правила за работата им. Предвидени са и правила за осигуряване на публичност и прозрачност при предоставянето на европейско финансиране, като е запазено задължението за провеждане на публични обсъждания, информационни кампании и обучения за бенефициентите.

Постановлението цели осигуряването на максимална ефективност и ефикасност при предоставянето на европейско финансиране чрез създаване на ясни, прозрачни и унифицирани правила за провеждане на оценителния процес и минимизиране на прекомерната административна тежест както за кандидатите за финансова помощ, така и за управляващите органи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *