post

Местните инициативни групи (МИГ) трябва да осигуряват публичност на дейността си и на източниците на финансиране. Това гласи Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020.
От текста става ясно още, че се предвижда максималният размер на финансова помощ, предназначен за текущи разходи на МИГ, да не надвишава 80 на сто от средствата в рамките на стратегията, като останалите средства, се използват за изпълнение на дейности, свързани с нейното популяризиране.
Изпълнението на това изискване ще започне да се следи от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) през 2022 г., като се взимат предвид извършените разходи по всички подадени преди това заявки за плащане. При нарушаване на изискването от страна на МИГ, с оглед неговото изпълнение, ДФЗ отказва изплащане на част или цяла заявка за плащане. Възможно е обаче неспазването на изискването от страна на МИГ да е такова, че сумата, която трябва да бъде удържана от заявка за плащане да надвишава стойността на заявената за плащане такава. По тази причина, с цел недопускане на подобна ситуация, с изменението на Наредбата в чл. 34, ал. 2 и 3 се предлага проследяване спазването на изискването да започне от 2021 г.
Освен Проект на Наредба за прилагане на подмярка 19.4, Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своята интернет страница и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *