post

Модерна система ще следи река Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие в реално време и ще предупреждава населението при опасност от наводнения.

Заповедта за предоставяне на безвъзмездната помощ за реализиране на пилотния проект беше подписана от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Средствата в размер на 7 млн. лв. се предоставят по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Бенефициент е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

В рамките на проекта ще се изградят пунктове и станции за мониторинг на нивото на реката, количеството на валежите и снеготопенето. Ще се получава и информация за големите язовири. Данните ще постъпват в център, където ще се обобщават и ще се предлагат решения.

Системата ще дава информация на институциите и населението не само за рисковете от наводнение, но и от засушаване. Целта е да се повиши готовността за реакция при настъпване на природни бедствия.

Поречието на р. Искър и притоците й са избрани за пилотния проект, тъй като там са концентрирани многобройно население и индустриални производства. Срокът за изпълнение на дейностите е 4 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *