post

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите и предостави 5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като общият им размер за 2016 г. стана 26 млн. лева. С предоставянето на средствата се цели да бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.

В постановлението също така са разчетени 14,664 млн. лв. по бюджетите на общини, като средствата ще се използват за реализиране на инфраструктурни проекти на територията на цялата страна. Допълнителните средства ще се използват за подобряване качеството на живот и достъпа до редица населени места. Дейностите са свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа и с ремонт на детски градини.

Средствата за изпълнение на постановлението в частта за общините ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *