post

Общините подобряват събираемостта на местните приходи и се подобряват финансовите показатели на редица общини. През 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване спрямо 2015 г. Това показват данните от анализ на Министерство на финансите за състоянието на общините през 2016 година.

Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства през 2016 г. спрямо 2015 г. от страна на редица общини.  През 2016 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 60, което представлява 22,6% от всички общини на територията на страната, при 156 за 2015 г. (или 58,8% от общините).

Основен фактор за подобряване на този показател са въведените механизми в общините за наблюдение и контрол върху приходите. Системата за обмен на информация (СОИ) в Министерството на финансите продължава да се развива с цел постигане на  автоматизирано предоставяне на допълнителна информация от общините по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и при съответни промени в закона. Подготви се нова услуга за физически и юридически лица, даваща възможност  за електронно подаване през портала на НАП с ПИК на НАП и електронен подпис на най-често използваните три декларациите  по ЗМДТ  –  по чл. 54, ал. 4 и по чл.14. От 02.02.2017 г. услугата се предоставя пилотно за физически и юридически  лица на територията на Столична община, като са активирани двете декларации по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ – за притежаван лек автомобил и за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили и съответните им коригиращи декларации. Поетапно към услугата ще бъдат включвани и други общини. В портала на НАП ще бъде добавена и  декларацията за данъка върху недвижимите имоти по чл. 14 от ЗМДТ. В експлоатация е и онлайн система за справка за местни данъци и такси, която чрез сайта на приходната агенция дава информация за задълженията на фирми и граждани към над 200 общини в страната. Услугата вече е надградена и позволява и онлайн плащания към 5 от най-големите общини в страната.

От анализа става ясно, че 32 са общините, които отговарят на три и повече от критериите за класирането им като общини в процедура по финансово оздравяване през 2017 г. въз основа на данните за 2016 г., при 36 през 2016 година. Това са общините Симитли, Струмяни, Созопол, Сунгурларе, Бяла, Белоградчик, Брегово, Видин, Димово, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Кочериново, Сапарева баня, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичово, Септември, Перник, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин, Неделино, Чепеларе, Минерални Бани, Стамболово. Критериите, на които общините отговарят по чл. 130а, ал.1 можете да видите ТУК.

През 2017 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване 15 общини, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са общините Кресна, Лясковец, Кирково, Дупница, Рила, Ловеч, Батак, Карлово, Доспат, Мадан, Рудозем, Смолян, Костенец, Опан, Омуртаг.

Нови 11 общини попадат в списъка за оздравяване за първи през 2017 г.: Созопол, Сунгурларе, Бяла, Белоградчик, Брегово, Криводол, Оряхово, Кочериново, Лесичово, Белене и Ветово.

Продължава анализът на постъпилите за одобрение в Министерството на финансите оздравителни планове на общините които са в процедура по финансово оздравяване на базата на данните както за 2015 г. така и за 2016 година. Разчетите се актуализират и обсъждат в съответствие с бюджетите на общините за 2017 г. и приетата от общинските съвети средносрочна бюджетна прогноза за тригодишен период. На този етап са предоставени от Министерството на финансите безлихвени заеми за оздравяване на две общини – Перник – съответно за 4 млн. лв.м и Белово за 2 млн. лева. Дейността на общините се контролира на месечна и тримесечна база с цел недопускане неизпълнение на поетите ангажименти, постигане на финансова устойчивост и възстановяване на получените от централния бюджет заемни средства.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критични стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ, които през 2017 г. са задължителни за общините, след тригодишния преходен период, необходим за привеждане в съответствие с изискванията на закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *