post

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на кредитния рейтинг на България до положителна от стабилна. Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-‘ в чуждестранна и местна валута, тавана за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘F3′, пише economy.bg.

Подобряването на перспективата до положителна, отразява оценката на Fitch Ratings, че показателите за развитието на външния сектор на България значително се подобриха. Продължителният период на постоянен спад на съотношението на външния дълг към БВП и положителните тенденции по текущата сметка, доведоха до по-добро представяне на външните финанси на България в сравнение със страните от групата с рейтинг “ВВВ”.

Спрямо другите страни със сходен рейтинг, показателите за публичните финанси на страната повлияват положително за повишаването на оценката на рейтинга. От Агенцията очакват бюджетен дефицит за 2017 г. от 0,6 % от БВП, който е доста по-нисък от групата с рейтинг “ВВВ”. Държавният дълг към БВП ще продължи да намалява под този на страните с рейтинг “ВВВ”.

Растежът на БВП се засилва. Fitch прогнозират икономиката на България да нарасне с 3,0 % през 2017-2018 г., което съответства на средния темп на растеж за държавите с рейтинг “ВВВ”.

Fitch посочват факторите, които индивидуално или колективно биха предизвикали повишаване на оценката за рейтинга. Това са засилване на потенциала за растеж на БВП и постепенно сближаване с равнищата на доходите спрямо държавите от групата със сходен рейтинг, по-висок икономически растеж без появата на външни дисбаланси, и бюджетна стабилност, която подкрепя устойчивостта на публичния дълг.

Бъдещи развития, които индивидуално или колективно биха довели до преразглеждане на перспективата до стабилна от страна на Агенцията, са по-високи бюджетни дефицити водещи до бързо влошаване на траекторията на публичния дълг, както и материализиране на условни задължения, например подкрепа на държавни предприятия с публични средства.

По-рано вчера, международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. В същото време агенцията потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘BB+/B’.

Повишената перспектива за кредитния рейтинг на България отразява очакванията на S&P Global Ratings, че фискалните и външните показатели ще продължат да се подобряват и, че властите ще предприемат по-нататъшни стъпки за укрепване на финансовия сектор, където равнището на необслужваните кредити остава високо.

Стабилното развитие на външния и фискалния сектор повишават показателите за кредитоспособност на България. Икономиката е повече експортно-ориентирана и по-малко задлъжняла в сравнение с минали периоди.

Агенцията отбелязва, че през 2017 г. икономическото възстановяване на страната ще продължи с нарастващ принос на вътрешното търсене пред нетния износ. Подобренията се отразяват на пазара на труда, като по този начин се увеличават разполагаемият доход и частното потребление. Публичните инвестиции, финансирани чрез европейски фондове също ще бъдат важен фактор за икономическото възстановяване. В същото време, България продължава да изпитва структурни ограничения от демографските предизвикателства. Нетната емиграция, особено при квалифицираната част от работната сила и застаряващото население, представляват предизвикателства пред икономическата политика и възможностите за социално сближаване.

Положителната перспектива отразява виждането на S&P Global Ratings, че има нарастваща вероятност кредитният рейтинг на България да бъде повишен в следващите 12 месеца, ако благоприятното развитие, посочено като основание за увеличаване на перспективата, се запази.

Рейтинговата агенция би преразгледала перспективата на стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс на страната или финансовата система се нуждае от значителна държавна подкрепа, както и ако тенденцията на спад в необслужваните кредити се промени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *