post

Последните новини от Българската народна банка показват, че единствено при ипотечните кредити се наблюдава спад в лихвените проценти. CredX съдържа повече информация по този повод. Потребителските и корпоративните кредити задържат нивата си, въпреки спада в лихвите по депозитите, които се очаква да не се повишат поне още една година и са в пряка зависимост от европейските лихвени проценти по депозитите.

 

Обща информация за ипотечните дългове

 

В тази статия ще ви предоставим това, което е важно да усвоите като информация относно тези видове кредити, като това не означава, че съвсем ще изчерпим въпроса. Ипотечните кредити представляват заеми в големи размери, които банките отпускат на физически и юридически лица. Целевата насоченост на кредита може да не бъде задължително покупка на недвижим имот, но ключовата дума „ипотека“ идва от начина, по който кредитополучателят гарантира на кредиторите паричната им възвръщаемост.

 

Когато теглите по-малки суми от порядъка на 5000 лв., банките няма да изискат подобни гаранции, защото наличието на трудов договор, поръчител и други клаузи в договора могат да бъдат достатъчно основание да ви отпуснат парите. Когато парите, които теглите от банките са в особено големи размери –500 000 лв. и повече, кредиторите ще се застраховат с ипотекиране на недвижимост, която е собственост на клиента.

 

Какво може да се ипотекира?

 

При ипотечните кредити потребителите (кредитополучателите) ипотекират или залагат така да се каже недвижим имот, който вече притежават и имат нотариално заверени документи за него. Освен това, получателят на кредита може да ипотекира жилището или имота, който възнамерява да закупи или е сключил предварителен договор за покупката му. Сключването на договора за ипотека се изповядва пред нотариус и носи съответната заверка пред правните органи.

 

За какъв период от време се сключват ипотечни кредити?

 

Тези кредити се отпускат за най-дългите времеви периоди, което води и до особено големи печалби за кредиторите. По тази причина клиентите, които теглят ипотечно обезпечени кредити, са много апетитни и трябва да им бъде позволено от страна на кредитора да променят договора, ако части от него не са съвместими с техните възможности и потребности. Продължителността на ипотеката може да трае до 30 години.

 

Като клиент на кредитора вие бихте могли да имате пряко участие в детайли от договора като: лихвен процент, метод на изплащане, вид лихва (проста, сложна, фиксирана, плаваща), срок за погасяване, наказателни лихви, гратисен срок за просрочване на вноска, рефинансиране и таксите за откриване и закриване, предсрочното изплащане на главницата, погасителен план и методология за изготвяне на референтен лихвен процент от страна на банката, размер на таксите за нотариални услуги и др.

 

Какъв процент да изберете?

 

Може да предпочетете фиксирания лихвен процент, който ви осигурява стабилност и прогнозируемост, но без да обещава по-добри условия. Банката би могла, ако в договора е упоменато, да промени лихвения процент по кредита. Бъдете внимателни, когато четете договора или договаряте условията по ипотечния кредит. Ако има такава клауза, кредиторът е длъжен да ви уведоми преди да промени лихвените проценти. При фиксирана лихва съществува и възможност да бъде променена по взаимно съгласие.

 

Може ли да погасите предсрочно дълга си?

 

Да, и в случай, че лихвата не е фиксирана, банката няма право да изисква неустойка от вас, ако предсрочно погасите своя дълг. Ваше право е, когато пожелаете да погасите ипотечния кредит или част от него. Така може да намалите размера на месечните си вноски. За повече подробности, посетете нашия уебсайт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *