post

Правителството прие Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г. Нейни цели са повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор, подобряване на транспортната свързаност и достъпност, както и ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор. Сред приоритетите, залегнали в стратегическия документ, са ефективното поддържане, модернизацията и развитие на транспортната инфраструктура, развитието на интермодален транспорт, подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар, повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

 

В обхвата на стратегическия документ е подготвен и Национален транспортен модел, който е разработен отделно за пътническия и товарния транспорт и е приложим за отделните видове транспорт в рамките на страната, международния транспорт и транзитния транспорт.

 

Наличието на стратегията фигурира в Предварителните условия на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020 г. в сектор „Транспорт”. Изпълнението на това условие е заложено и в Споразумението за партньорство на България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *