post

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобри 11 проекта за финансиране. От тях 6 са за управление на водите. Община Стамболийски е одобрена с проект за канализация на кв. „Полатово“, за който ще бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 599 053, 57 с ДДС. Община Суворово ще изгражда канализационна и подмяна на водопроводна мрежа по улиците ,,Хан Крум“, част от ,,Баба Тонка“ (от ,,Хан Крум“ до ,,Стефан Караджа“), ул. ,,Кочо Честименски“ (от ,,Бачо Киро“) и ул. ,,Ильо Войвода“ (от ,,Панагюрище“). Стойността на проекта е в размер до 826 724, 70 лв. с ДДС.

Община Мадан е одобрена с проект за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Мадан, подобект „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Шаренка“ и „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Възраждане“. За целта са осигурени до 753 820, 45 лв. с ДДС. Средствата се предоставят под условие – преди подписване на договора общината да представи доказателства за осигурено финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020.

Община Аксаково получава 2 440 362, 08 лв. с ДДС за проект „Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево – етап 1”. Община Добричка е одобрена за подмяна на водопровод по улица в с. Стожер. За целта се отпускат 294 791,44 лв. с ДДС. Средствата се предоставят под условие – преди подписване на договор с ПУДООС за финансиране на настоящия проект, община Добричка трябва да представи всички изискуеми документи за окомплектоване на заявлението си.

Община Оряхово ще изпълнява проект „Реконструкция  и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово, сградни канализационни  отклонения и дъждовна канализационна мрежа, както и битова канализация“. Реализирането на проекта ще спомогне за ограничаване на свлачищните процеси в града. За целта се отпускат средства в размер до 2 667 561,61 лв. с ДДС.

ПУДООС одобри един проект за управление на отпадъците. Той е за „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ на община Бяла, област Русе осигуреното финансиране е 2 962 860, 87 лв. с ДДС без мобилно оборудване. Средствата са за реализацията за първия етап от проекта, част от изпълнението на довеждащата инфраструктура, част от вертикална планировка на площадката, част от подготовката на клетка 1, и доставка на част от оборудването за ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води). УС на предприятието ще взима отделни решения за всеки етап от изпълнението на целия проект.

Във връзка с национална кампания „За чиста околна среда 2017 г.“, УС прие разплащането по договорите да се извърши по действително направените разходи в рамките на предмета и стойността на сключения договор между ПУДООС и съответните общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини без подписване на анекс.

Одобрени от ПУДООС са и 4 неинвестиционни проекта. Институтът по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в Садово получава средства за реализацията на проект „Изграждане на хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения и на застрашени растителни видове в националната генбанка на ИРГР. Безвъзмездната помощ е в размер до 66 906 лв. Изпълнението на проекта ще гарантира в дългосрочен план изпълнението на задълженията, които е поела нашата страна с подписването на Международната конвенция за запазването на биоразнообразието и произтичащите от нея договори.

Одобрен е проект „Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) – 2017-2018 г.” на СНЦ „Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда“, София. Стойността на финансирането е до 110 000 лв. Средствата се предоставят под условие. Изпълнението на гореописаната научна разработка е от изключително значение за осигуряване на необходимата информация за Националната система за мониторинг на горските екосистеми, която е част от Националната система за мониторинг на околната среда и се извършва в рамките на Международната кооперативна програма за оценка и мониторинг на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми.

По проект „Проучване на медоносната флора и опрашителите във флористичен район „Западна Стара планина“, ПУДООС прие на Сдружение „Натуралистично” да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 49 900 лв., представляваща 50% от общата стойност на проекта. Средствата се предоставят под условие – преди подписване на договора Сдружение „Натуралистично” да представи доказателства за осигурено съфинансиране за изпълнението на проекта в размер на 49 900 лв. от друг източник. Проектът ще постави основите на нови изследвания за страната и ще подпомогне устойчивото развитие на пчеларството, опазването на пчелите и дивите опрашители. Изследването ще бъде предпоставка за опазването на биологичното разнообразие на медоносните растения в региона на Западна Стара планина. Ще се проучат водещите заплахи за медоносните растения и за пчелите опрашители. Данните от изследването ще бъдат използвани от МОСВ при изпълнение на политиката по опазване на биологичното разнообразие и ще допълнят с данни Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

ПУДООС ще финансира проект „Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, функциониращ към фондация „Геа Челониа“, с. Баня, община Несебър. За целта се отпускат 50 370 лв. Центърът активно спомага за прилагането на Закона за биологичното разнообразие, като обслужва нуждите на РИОСВ от цялата страна, предвид това, че засега единствен има капацитет за адекватна грижа и лечение на сухоземни костенурки. Работи се за увеличаване капацитета на центъра по посока настаняване на чужди видове, което е от съществено значение за МОСВ и прилагането на европейското законодателство относно търговията с диви видове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *