post

Община Септември получи безвъзмездно от държавата три имота за изграждане на велосипедна алея между селата Варвара и Ветрен дол, в чиито землища се намират терените. Те са с обща площ 52,5 дка.  Реализацията на проекта ще доведе до трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с облагородяване на района, развитие на спорта и туризма, както и създаване на възможност за активно движение на населението в общината.

С друго решение община Русе получи собствеността върху две професионални гимназии – по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“. Досега училищата са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите като техен принципал. Учебните заведения са с отпаднала необходимост за ведомството, тъй като са обявени за общински.

Министерският съвет промени свое решение от 16 ноември 2012 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обход на Монтана. С промяната са направени корекции, свързани с отчуждените собственици на имоти, без да се засяга размерът на определените обезщетения.

Прекратен е и статутът на „Свободна зона – Видин“ по смисъла на Указ № 2242 за свободните зони, като дейността на едноименното дружество се подчинява на общия режим. Това ще доведе до  привличане и реализиране на инвестиции в града и региона, което от своя страна ще окаже благоприятен ефект върху икономическото развитието на тази част от България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *