post

След много активното лято откъм проверки на туристическите обекти Министерството на туризма предлага промени в ресорния закон, според които контролът минава към ведомството, съобщава econ.bg. Това се вижда от публикувания проект на промени в Закона за туризма. В разгара на лятото министър Николина Ангелкова обяви и че обмисля да се създаде туристическа полиция.

Измененията, които засята и дейността на туроператорите и туристическите обекти, са мотивирани с необходимост да се засилят контролните функции на министъра на туризма. За целта се създава специално звено за контрол.

Обяснява се, че настоящата уредба е изготвена, когато не е имало специално министерство, а правомощията са били на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Съответно тогава е било предвидено контролните функции по Закона за туризма да се вменят на Комисията за защита на потребителите.

През периода на функционирането на Министерството на туризма се установи необходимост от допълнителни гаранции за качеството на туристическия продукт чрез разширяване на възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на министъра на туризма, пише в мотивите към проекта.

Допълва се, че се налага нормативно да се позволи на служителите на Министерството на туризма да извършват регулярни проверки, както и такива в резултат на подадени сигнали.

В момента по закон служители на Комисията за защита на потребителите могат да установяват нарушения, като уведомяват за това ресорния министър, който може да вземе решение за понижение на категорията на даден обект, отнемане на категория, заличаване от туристическия регистър и др.

В проекта се предвижда това да правят служителите на министерството от отдела за контрол. Числеността им ще се определи с устройствения правилник за дейността на министерството. Предвижда се при нужда неговите служители да действат съвместно с данъчната администрация, МВР или Комисията за защита на потребителите.

В проекта се въвеждат и някои директиви на Европейския съюз, които се отнасят до дейността на екскурзоводите, туроператорите, планинските водачи.

Отпада изискването някои документи от бизнеса да се дават на хартиен носител. Това се отнася за Организация за управление на туристически район, за сдруженията в процедурата по вписване в Националния туристически регистър, а също и при вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

Предвиждат се облекчения и при категоризацията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, при сертификацията на СПА центровете, както и промени за екскурзоводи, планински водачи и ски учители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *