post

Правителството отне от Министерството на отбраната имот, обяви го за частна държавна собственост и го предостави безвъзмездно на община Ловеч. Теренът на ул. „България“ №53 в града е с площ от 4,3 дка и е застроен с 13 сгради. Той ще бъде използван от местната власт за изграждане на централен общоградски парк.

С друго решение беше учреден безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Имотите се намират в землището на с. Бряговец, община Крумовград, и са с обща площ 15,062 дка. Сервитутът се учредява с цел експлоатация и ремонт на въздушен електропровод. За учредяването „ЕСО“ ЕАД ще заплати нормативно определените режийни разноски и цени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *