post

С осъществяването на проекта „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“, който беше представен на 21 ноември 2017 г., се предвижда  да се създаде централизирани регистър на населението, национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и регистър на ЕГН. ЦАИС „Адресен регистър” ще представлява изчерпателна централизирана база данни на адресите на всеки един адресируем обект на територията на България.

Регистърът на населението, националният електронен регистър на актовете за гражданско състояние, регистърът на ЕГН и адресният регистър съхраняват данни, до които почти всички администрации имат нужда от достъп за изпълнение на правомощията си и за предоставяне на административни услуги.

Предизвикателство пред реализацията на проекта ще бъде и мигрирането на данните от съществуващите регистри към двете ЦАИС „Гражданска регистрация“ и „Адресен регистър“ и поддържането им актуални и достъпни за гражданите и за бизнеса.

Промените на законодателството са критични за изпълнението на проекта. Без Закон за адресния регистър няма как да се регламентира обработката и използването от гражданите на информацията в този регистър. Още поне 7 законови и над 10 подзаконови нормативни актове трябва да бъдат анализирани в рамките на проекта и променени, за да стане възможно функционирането на двете ключови централизирани автоматизирани информационни системи, стана ясно още по време на събитието.

Изграждането на уеб базирани потребителски интерфейси за достъп до данните в двете ЦАИС в режим 24/7; създаване на редица вътрешноадминистративни електронни услуги, свързани с удостоверяване на обстоятелства и предоставяне на данни от регистрите на ГРАО, както и обучение на 1 100 служители от всички администрации, предвиждат част от дейностите по проекта.

Общата индикативна стойност на проекта възлиза на 2.05 млн. лв., а срокът за изпълнение е 31.12.2018 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *