post

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие показват нарастване с 3.9% на българската икономика през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

Според обявените от Националния статистически институт (НСИ) данни през третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 800 млн., като на човек от населението се падат 1 948 евро, пише infostock.bg.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 3 810 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.66646 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 196 млн. долара и съответно на 2 287 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 800 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 948 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23 288 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 28.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 64.2% при 63.2% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2017 г. се изразходват 68.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2017 г. БВП1 нараства спрямо предходното тримесечие с 0.9% според сезонно изгладените данни.

Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2017 г. крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни – съответно с 3.0 и 1.3%.

БВП нараства с 3.9% през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 4.0%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при: Финансови и застрахователни дейности – 6.1%, Операции с недвижими имоти – 6.0%, Строителство – 5.2%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 3.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 3.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 3.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 3.0%, Култура, спорт и развлечения; други дейности – 0.4%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление на домакинствата – с ръст от 4.9%, индивидуалното потребление на нетърговските организации, обслужващи домакинствата – с 6.7%, и бруто образуването на основен капитал – с ръст от 4.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.1%, а вносът на стоки и услуги – с 5.1%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *