post

Шест са получените заявления за управлението на 353,3 млн. лв. за градско развитие. Това стана ясно днес, след като бяха отворени получените заявления за участие в тръжната процедура. Процедурата е за избор на кандидати за мениджъри на “Фонд за градско развитие” с ресурс от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, съобщи Фондът на фондовете.

Офертите бяха подадени за следните обособени позиции:

Позиция I: Фонд за градско развитие София с ресурс от 87,4 млн. лева;
Позиция II: Фонд за градско развитие Северна България с ресурс от 130,4 млн. лева;
Позиция III: Фонд за градско развитие Южна България с ресурс от 135,5 млн. лева;

Кандидатите в процедурата са от банковия и небанковия сектор – ДЗЗД обединение на „Сибанк” ЕАД, „ОББ” ЕАД, „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, „Българска консултантска организация” ЕООД, „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР) и Регионален фонд за градско развитие АД с участието на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Сожелиз България” ЕООД, „Елана Холдинг” АД.

След отварянето на заявленията ще бъде направен първоначален подбор и проверка на кандидатите за съответствие със заложените в процедурата критерии. Следващата фаза е да се обяви кои кандидати са допуснати да продължат и да получат покана за предоставяне на първоначални оферти.

Едно от изискванията, на които ще трябва да отговорят избраните фонд мениджъри, е да осигурят частен ресурс от минимум 30% в допълнение към публичния. Фондът на фондовете ще предоставя и кредитни гаранции, частично покриващи риска по съфинансирането.

За да могат да се възползват от предоставените гаранции, финансовите посредници ще трябва да осигурят не по-малко от 40% от общия размер на финансирането за всеки инвестиционен проект.

Фондът за градско развитие е най-големият ресурс в момента, управляван от Фонда на фондовете. Общият бюджет е 353,3 млн. лв., като парите са насочени към 39 града за проекти за подобряване на градската среда и за енергийна ефективност. За проекти, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение, могат да кандидатстват всички населени места в България.

Предоставените средства ще са кредити с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и с максимален срок за погасяване до 20 години. Изискването за самоучастие на крайния получател е от минимум 15%, като е възможна редукция до 5% за проекти с по-голям принос към индикаторите оперативната програма и до 0% за общини и други публични организации.

Инвестициите ще са до 20 млн. лева за градско развитие и до 5 млн. лева за регионален туризъм, като ще се даде възможност за увеличение до 10 млн. лева за обекти от световно значение.

Фондът за градско развитие позволява комбиниране с безвъзмездна финансова помощ по направления “Културна инфраструктура”, “Енергийна ефективност” и “Туризъм и културно наследство”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *