post

Макроикономическата среда в Централна и Източна Европа ще остане благоприятна, оказвайки положително влияние и върху банковия сектор. За повечето от страните от региона изминалата година беше най-добрата от 2010 г. насам по отношение на икономическия растеж. Очакванията на анализаторите от УниКредит са ръстът на БВП да остане стабилен в повечето страни (около 3% или повече), макар и с известно умерено забавяне през 2018 г. и 2019 г.

“За втора поредна година банковият сектор се развиваше добре във всички страни от ЦИЕ през 2017 г.”, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа на специална прес конференция на групата в рамките на един от най-значимите икономически форуми за региона – Euromoney 2018, провеждан във Виена. “С очакван ръст на БВП за 2018/19, над 3% в почти всички страни, предвиждаме добри условия за продължаване на растежа в региона“.

“Благоприятната среда ще бъде добра за банковия бизнес в региона”, допълни Мауро Джорджо Марано, част от екипа на Стратегически анализи на УниКредит. “Регионът на Централна и Източна Европа предлага уникални възможности, като се има предвид нарастващото богатство на домакинствата, както и увеличаващата се нужда от консултантски и инвестиционни и спестовни продукти”.

За България УниКредит прогнозира ръст от 4.4% през тази година и 4.2% през 2019 г. Няколко основни фактора ще движат икономиката на страната напред. На първо място това е ръстът на износа, подкрепян от темповете на нарастване на глобалната търговия от 4% годишно. Друг основен фактор, от който ще дойде импулс за ускоряване на българската икономика, ще е покачването на нивата на инвестициите, които вече показаха възстановяване през третото тримесечие на 2017. Факт е и по-голямото строителство на жилища, започнало от началото на 2016 г.

Подобряване на ръста на кредитирането в повечето страни от ЦИЕ

Растежът на кредитирането вероятно ще се забави до известна степен в страните, които са имали най-високи темпове на растеж през последните две години. Очакванията на УниКредит са за по-високи нива на кредитиране в страните, в които се наблюдава икономическо забавяне през последните 2 години като Унгария, Словения и Сърбия. Известно забавяне на растежа на кредитирането ще има в Чехия и Словакия, Румъния и Турция . В България темповете на растеж на кредитирането ще се запазят на сегашните си нива – средно за тази и следващата година 8,5% ръст на кредитите за домакинствата и 3,8% за корпоративните заеми (без изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити).

Този ръст по-скоро ще дойде от МСП, тъй като повечето големи компании разполагат със значителни свободни средства, което ще им позволи да финансират ръста на инвестициите си без да разчитат на кредити, смята икономическият екип на УниКредит. Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите в три направления: в сградно строителство и в нови транспортни средства, но и в най-силно трансформиращата структурата на икономиката – инвестиции в машини и съоръжения. По-високите цени на жилищата в комбинация с увеличението на доходите и заетостта ще доведат и до по-голямо търсенето на кредит от домакинствата.

Необслужвани кредити: Проактивните действия и по-доброто събиране подобряват качеството на активите и рисковия баланс

Намаляването на процента на необслужвани кредити е сред най-важните характеристика за региона на ЦИЕ през последните три години и се очаква да продължи. Подобрението се дължи в голяма степен на продажбите на необслужваните кредити, по-добрите нива на връщане на тези кредити заради икономическото възстановяване, особено в Румъния, Унгария, Сърбия и Словения. Тези фактори ще продължат да играят важна роля, в допълнение с подобреното управление на риска.

Фондовете на ЕС ще останат благоприяна възможност за банковия бизнес

Потокът на средства от ЕС за Централна и Източна Европа ще остане значителен през следващите години (средно между 1,5% и 3% от БВП на година) и това ще бъде двигател на икономическата активност, сочат данните на УниКредит. България запазва позицията сред страните, в които европейските фондове ще окажат силна подкрепа на компаниите чрез безвъзмездните средства и достъпа до специализирани банкови продукти и услуги.

Високи нива на дигитализация

Страните от Централна и Източна Европа представляват идеална среда за развитие на цифровото банкиране поради високата си степен на цялостна цифровизация и едновременно с това все още ниски нива на използване на онлайн банкирането. Данните от проучването показват, че през последните десет години броят на клиентите, използващи различни канали за банкиране, нараства, но все още е далеч от средните нива за Европа. Лидери в класацията са скандинавските и балтийските държави, а България е сред страните, в които има най-голям потенциал за ръст на този вид услуги.

Използването на различни канали от клиентите подобрява производителността и обслужването им, като в същото време намалява и разходите. Дигитализирането на процесите води по-добро клиентско преживяване и повишава на качеството на услугите.

ЦИЕ остава двигател на растежа за УниКредит

ЦИЕ продължава да бъде важен двигател на растежа на групата на УниКредит, с още по-силна лидерска позиция и растеж на клиентската база. Регионът осигурява непрекъснат органичен растеж. УниКредит поддържа широка мрежа от близо 1000 клона в 11 държави, което генерира приблизително една четвърт от общите й приходи.
Клиентската база на УниКредит в Централна и Източна Европа непрекъснато нараства към целта от 2.6 милиона нови клиенти до края на 2019 г. (част от плана Transform 2019). В същото време качеството на портфейла се подобрява и стойността на кредитите с лоша експозиция намалява.

“Широка диверсификация от страна на клиенти, продукти и географски позиции прави региона на Централна и Източна Европа силен участник в финансовите резултати на групата”, коментира Карло Вивалди. “Все по-добрите възможности за дигитализиране на услугите показва, че регионът е идеалното тестово поле за иновативни решения в банковия бизнес. В региона стартираха редица важни програми за трансформация, особено свързани с дигитализацията, които ще бъдат приложени в цялата група.“

Плановете на УниКредит са през 2019 г. над половината от всички клиенти на групата да използват мобилно банкиране (в момента този процент е 44%). Значим ръст се очаква и при мобилното банкиране като през тази и следващата година процентът на клиентите, използващи мобилно банкиране, се очаква да достигне 47% спрямо сегашните 28%.

„Постоянно инвестираме в иновации и дигитализация и работим за анализ на данните, така че да подпомогнем развитието на бизнеса на нашите клиенти като едновременно с това държим ясен фокус върху дисциплинираното управление на разходите“, обобщи Вивалди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *