post

Аутомотив Клъстер България и PwC за втора поредна година проведоха проучване на развитието на автомобилната индустрия в България.Автомобилните компании,функциониращи на територията на страната,коитопроизвеждат компоненти и части за добре познати наавтомобилния пазар международни брандове са приблизително 130. Те са предимно първо, второ и трето ниводоставчици, чиято дейност не е единствено обвързана савтомобилната индустрия. Сред тях са компании,чийто основен предмет на дейност е свързан единственос автомобилната индустрия, както и такива, които произвеждат и за другииндустрии.

Продукцията, която се създава в България, е предназначена за водещи брандове всектора на автомобилостроенето, като “Аudi“, “Mercedes-Benz”, “BMW”, “MiniCooper”, “Porsche”, “Bentley”, “Lamborghini”,Ford”, “Nissan”, “Seat”, “AlfaRomeo”, “Volkswagen“,“Volvo”, “Renault”, “Mitsubishi”, “Skoda”, “Fiat”, включителнои за“Tesla”. Интересен факт е, че над 90% от сензорите навъздушните възглавници в европейските автомобили сапроизведени в България.В автомобилната индустрия в страната са заети повече от 37,000 служители, които през 2016 г. са създали над 4% от БВП на България.

Компаниите от сектора предпочитат като локации районите около София, Перник, Враца, Мездра, Пловдив. Големи производства са разположени и в района наградовете Сливен, Ямбол, Кърджали, Търговище и Русе.Области с потенциал са Видин, кактои Стара Загора, където вече сеработи по обособяването на Индустриална зона „Загоре“.

Участниците в проучването на Colliers International, Аутомотив Клъстер България и PwC посочват като основни предимства на България стратегическото географско разположение и близост до клиенти и производители, членството ни в ЕС, данъчните облекчения при развиване на дейност в общини с висок коефициент на безработица, нискитеданъци, такси, разходи за труд, недвижими имоти, електричество, наличието на валутен борд, както и многообразието от специализирани училища и технически университети. България се характеризира с една от най-ниските плоски данъчни ставки в ЕС от 10%. Тясе прилага, както по отношение на корпоративни печалби,така и по отношение на личните доходи. За сравнение, приложиматакорпоративна данъчна ставка в Румъния е 16%, в Полша -19%, а в Словакия – 21%. Главните предизвикателства пред автомобилната индустрия, според респондентите, са бюрокрацията, инфраструктурата, правната система и дисбалансът между търсене и предлагане на пазара на труда.

Прогнозите на представителите на автомобилната индустрия в страната са по-позитивни, сами по себе си, както и в сравнение с предходното проучване, проведено през 2016 г. 70% от компаниитепредвиждат ръст на приходите, докато през 2016 г. 64% са били положително настроени по отношение на очакванията си в тази насока. 55% планират да наемат още служители, а при предходното проучване 41% са дали подобен отговор. 85% от компаниите имат намерение да разраснат дейността си в страната, докато през 2016 г. те са били 65%. Компаниите в сектора планират разработване и внедряванена нови проекти и продукти,свързани с технологични иновации и смятат да увеличат и инвестициите си в недвижими имоти и оборудване.

Сред препоръките накомпаниитеот автомобилния сектор, участвали в проучването на Colliers International, Аутомотив Клъстер България и PwC, са оптимизиране на нормативната среда, за да се улесни работата на бизнеса и да се привличат по-лесноинвеститори, отворена комуникация в бизнес средите – обмяна на добри практики и идеи в рамките на различни организации и форуми, облекчаване на административната тежест за бизнеса и развитие на инфраструктурата, привеждане на образователната система в синхрон с потребностите на бизнеса и по-висока степен на интеграция на дуалното обучение към традиционното.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *