post

Министерството на регионалното развитие и благоустройство предлага проект на нова Наредба за проектиране на пътища, става ясно от Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Проектът е изготвен от междуведомствена работна група, а с приемането на новите текстове ще бъде отменена сега действащата Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища.

Проектът на новата наредба е разработен, за да се актуализират нормативите и изискванията за проектиране на пътища в съответствие с европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура. Анализ на настоящата наредба е показал, че текстовете не са актуални и в тях липсват цели важни раздели, които се отнасят за проектиране на пътни възли и кръгови кръстовища, на зони за отдих, за обхват и съдържание на пътните проекти и др.
Целта е чрез новата наредба да бъдат създадени нормативни изисквания, които да допринасят за безопасността на движението и предоставянето на безопасна инфраструктура. Други важни цели на проекта са свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие на природните ресурси. Сред тях са още разработване на нови национални норми и нормативи за оразмеряване характеристиките и експлоатационните показатели за планиране и проектиране на пътищата в съответствие с европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура, включително с приложимите европейски технически спецификации за строителните продукти, влагани в пътищата.
С новата наредба ще бъдат въведени и разпоредби за подобряване безопасността на движението чрез създаване на еднородни условия за движение и правилно оразмеряване и взаимно обвързване на проектните елементи. Въвеждат се текстове за безопасно разполагане на пътните кръстовища и възли, на аварийни площадки, крайпътни обекти и др., а също и за осигуряване на условия за бързо отвеждане на повърхностните води встрани от пътното платно и др.
Друга важна цел е да бъдат приведени нормите и правилата за проектиране на пътища в съответствие с действащите нормативни изисквания от специализираните наредби за проектиране и строителство на пътища.
Очакваните резултати и ползи от прилагането на въведените нови нормативни изисквания са насочени към всички участници в процеса по възлагане, проучване, проектиране, строителство и поддържане на пътища, а също и към цялото общество. Новите текстове са свързани с повишаване на пътната безопасност. От прилагането на наредбата, освен осигуряване на безопасна инфраструктура, се очаква и намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия и ограничаване на жертвите на пътнотранспортния травматизъм в България.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *